Újra indul "Bűnmegelőzés az iskolában" továbbképzés

Kedves Polgárőrtársak, érdeklődők!

Én már elvégeztem ezt a továbbképzést, és szerintem nagyon hasznos! Bátran lehet ajánlani tanárismerőseiteknek!

A továbbképzés megnevezése:

Bűnmegelőzés az iskolában (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

Alapító neve: Önkormányzati Városőrség 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 09. 03.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01045-2010

Alapítási engedély szám: 82/177/2012 

A továbbképzés kódja: A/7150/2012

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzési program adatszolgáltatási nyilvántartási száma: D/2176/2014

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2014.10.01.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2017.09.03.

A továbbképzés indítási nyilvántartási száma: R/2030/2014

 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A továbbképzés bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket kíván elsajátíttatni a pedagógusokkal, hogy az elkövetővé és áldozattá válás témaköreiben önállóan képesek legyenek tanórát tartani. A résztvevő ismerkedjen meg a bűnmegelőzési kisfilmekkel, és legyen képes a prevenciós médiatár alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevő megismerje (felelevenítse) a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszereket, képes legyen a konstruktív pedagógia módszertani alapjainak alkalmazására. A továbbképzés során fejlődjön problémamegoldó képessége, előadókészsége. Javuljon interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képessége. Erősödjön a társas támogatás képessége, a tolerancia, a másság elfogadása.

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési órák tartására, attitűdjeiket fejlessze. A konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. Megismerik a felhasználható bűnmegelőzési kisfilmeket, az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket.

A továbbképzés elméleti részében (14 óra) a témához kapcsolódó jogi és kriminológiai alapismeretekről hallhatnak előadásokat a fiatalokat érintő bűncselekményekre és a családon belüli erőszak felismerésére, kezelésére koncentrálva. A mindennapi bűnmegelőzés egyéb területeivel csoportfeladatok és szituációs játékok során ismerkedhetnek meg.

A médiumpedagógiai alapismeretek során a prevenciós médiatárban található bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatás módszereivel és hatékonyságának mechanizmusával foglalkoznak a résztvevők. A kooperációra alapozó pedagógiai módszerek megismerése, a csoportmunka pedagógiai gyakorlata képezi a gyakorlati rész elméleti hátterét.

A továbbképzés második, gyakorlati részében 16 órán keresztül alkalmazzák a megismert kooperatív módszereket, csoportvezetői technikákat. Mintaórákon vesznek részt, illetve óratervezési gyakorlattal fejlesztjük a bűnmegelőzési foglalkozások tartásához szükséges kompetenciáikat.

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 


A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy bűnmegelőzési kisfilmekre épülő, minimum 1 tanévre maximum 2 tanévre szóló tanmenetet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott korcsoport számára milyen foglalkozási keretben, időtartamban, mely bűnmegelőzési témaköröket és hogyan kívánják feldolgozni. A tanmenetet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük. 

Értékelési szempontok: 

 

 1. szakkifejezések használata; 
 2. szakmai kommunikáció minősége;
 3. kritikus gondolkodás megjelenítése; 
 4. a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 


A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra minimum 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre megfelelt minősítést kap.

Az előírt tartalmi követelmények: 

 1. Tudja a konstruktív pedagógiai módszereket alkalmazni a bűnmegelőzési foglalkozásokon. 
 2. Ismerje az órák megtartásához szükséges jogi fogalmakat, mint pl. bűncselekmény, szabálysértés, tettes, részes, felbujtó, bűnsegéd, sértett, elkövető, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
 3. Ismerje az áldozattá válás leggyakoribb módjait a fiataloknál, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
 4. Ismerje a fiatalok az elkövetővé válásának leggyakoribb módjait, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
 5. Legyen képes bűnmegelőzési foglalkozásokat tartani. 
 6. Legyen képes csoportfeladatokat szervezni és lebonyolítani. 
 7. Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség bűnmegelőzési oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.
 8. Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti.


Benkő András